X
معیارهای پذیرش در دوره پیش رشد

پذیرش واحدهای فناور در دوره پیش رشد مرکز بر اساس چهار معیار اصلی ذیل صورت می پذیرد:

1. اهداف و ایده محوری: وجود اهدف مدون و طبقه بندی شده در قالب های استاندارد موجود و نیز وجود ایده ای خاص که محور فعالیت های آتی واحدهای فناور قرار خواهد گرفت.
2. مشخصات فنی طرح: کادر فنی و سیاست گروه در تامین دانش فنی، نوآوری طرح، سطح فناوری، میزان وابستگی طرح به منابع خارجی و مزیت فناوری موردنظر بر جایگزین های موجود.
3. مشخصات اقتصادی و بازار
4. موارد حقوقی و قانون: استانداردها و مجوزهای مرتبط با طرح، مالکیت معنوی ثبت شده و همچنین سیاست واحد فناور

تعهدات واحدهای فناور در دوره پیش رشد

1. ارائه برنامه کاری و زمان بندی حضور اعضای فعال
2. رعایت شئونات کاری و اخلاقی در مرکز رشد
3. شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی و مشاوره های برنامه ریزی شده
4. تمرکز فعالیت ها بر روی ایده محوری

خاتمه فعالیت های واحدهای فناور در دوره پیش رشد

1. واحدهای فناور پس از احراز شرایط ورود به دوره رشد بر اساس ارزیابی و تایید مرکز رشد می توانند به فعالیت خود در این دوره خاتمه دهند و در صورت تمایل به ادامه حضور در مرکز، متاقضی ورود به دوره رشد شوند.
2. در صورت عدم پیگیری تعهدات و وظایف واحدهای فناور بر اساس تشخیص و تایید رییس مرکز می توان به فعالیت واحد در این دوره خاتمه داد.
تبصره: تبدیل وضعیت واحد فناور به یک شرکت در دوره رشد بر اساس ضوابط پذیرش در دوره رشد انجام می گیرد.

معیارهای پذیرش در دوره رشد

ارزیابی واحدهای فناور برای ورود به دوره رشد بر اساس معیارهای اصلی ذیل صورت می گیرد:
1. پویایی ساختار و سازمان واحدهای فناور
2. رشد واحد فناور از لحاظ فنی و توسعه فناوری
3. رشد اقتصادی (مالی / بازار)

تعهدات واحدهای فناور در دوره رشد

1. ارائه گزارش پیشرفت کار و مقایسه با برنامه زمانی به صورت دوره ای به مرکز
2. گزارش لیست پرداخت بیمه و سایر عوارض مرتبط با کارکنان واحد فناور به صورت ماهانه به مرکز
3. رعایت مقررات و قوانین دولتی و رعایت شئونات کاری و اخلاقی در مرکز
4. معرفی نماینده ای تام الاختیار از طرف واحد به مرکز رشد جهت انجام کلیه امور اداری
5. بهره گیری از یک مشاوره علمی در زمینه تخصصی اعلام شده و همچنین بکارگیری نیروهای متخصص و با مهارت کافی در انجام امور تحقیقاتی و پروژه ها
6. همکاری با مدیریت مرکز در ارزیابی رشد علمی، مدیریتی و کسب و کار که بر اساس برنامه ارائه شده توسط واحد انجام می گیرد
7. شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی و مشاوره برنامه ریزی شده به طور فعال

خاتمه فعالیت های واحد فناور در دوره رشد

خاتمه فعالیت واحد های فناور پس از بررسی و ارزیابی نحوه فعالیت واحد فناور به پیشنهاد رییس مرکز رشد و تصویب شورای مرکز رشد در موارد ذیل انجام خواهد شد:
1. اتمام زمان مجاز استقرار در صورت عدم تمدید در شورای مرکز رشد
2. عدول از ضوابط مرکز رشد
3. عدم موفقیت ناشی از قصور در پیشبرد ایده محوری به تشخیص مرکز رشد
4. عدم دست یابی به اهداف کمی و کیفی مندرج در تعهدات واحد فناور در قبال مرکز رشد
5. درخواست واحد فناور با تصویب شورای مرکز رشد و بر طبق ضوابط خروج از مرکز

مراحل پذیرش

مراحل و روند پذیرش در مرکز به صورت زیر می باشد
1. مراجعه صاحب ایده به مرکز و تکمیل فرم ثبت نام
2. بررسی کارشناسی اولیه مدارک توسط بخش کارشناسی
4. ارائه طرح کسب و کار و تدوین آن
5. بررسی و تصمیم گیری در شورا
6. پذیرش در دوره پیش رشد و یا رشد و انعقاد قرارداد