X

اولویت های مرکز رشد

اولویت های مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایلام به شرح ذیل می باشد.

  1. حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان
  2. کمک به رونق اقتصاد بومی مبنتی بر فناوری
  3. بسترسازی به منظور ایجاد فرصت­های شغلی مناسب برای جذب کارآفرینان و دانش­آموختگان دانشگاهی در زمینه های مختلف فناوری قابل عرضه در بازار
  4. تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار
  5. کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش­بنیان
  6. افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت­های متکی بر دانش
  7. افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت­های فناوری در سطح­های بین المللی
  8. حمایت از ایجاد و توسعه شرکت­های کوچک و متوسط فناوری و حمایت از موسسه­ها و شرکت­های تحقیقاتی و مهندسی نوآور با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی