X

مالکیت فکری

ما بر این اعتقادیم که نوآوری های حاصل از تحقیقات دانشگاهی می توانند دنیای متفاوت و مثبت تری را ایجاد کنند. هدف ما در اداره توسعه فناوری کمک به محققان برای انتقال ایده هایشان به یک خروجی محسوس برای دنیای بهتر است

 

حمایت از حقوق مالکیت فکری مخترعین در خلق نوآوری های جدید و ایجاد انگیزه و تشویق مبدعین نقش عمده ای را بر عهده دارد. ثبت اختراعات و نوآوریها مي تواند زمينه ساز فضاي اعتماد متقابل ميان نوآوران و سازمان هاي ذي ربط گردد و افراد را به ارايه نوآوري هاي خود راغب كند.
اهمیت شناسایی و حمایت از این نوع حقوق در خصوص اختراعات مربوط به حوزه پزشکی و فناوری های زیستی بارزتر است. اختراعات در این حوزه ها نیازمند هزینه های فراوانی است و اگر حمایت مناسبی از این اختراعات صورت نگیرد، رقبا ممکن است بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای از دانش، اطلاعات و خلاقیت مخترعین استفاده کنند و بدون هیچ تحقیق، تلاش و خلاقیتی به نتایجی که حاصل از زحمات چندین ساله افراد دیگر است دست یابند.
حقوق مالکیت فکری با ایجاد حق اختراع و انحصار بهره برداری برای صاحب واقعی اختراع، انگیزه های لازم برای ادامه فعالیت مخترعین، بازگشت سرمایه و امکان تحقیق و توسعه بیشتر را فراهم می کند.

تعاريف

اختراع: اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده‌اي خاص را ارائه مي‌كند و مشكلي را دريك حرفه‌، فن‌، فناوري‌، صنعت و مانند آنها حل مي‌نمايد.

گواهينامه اختراع: سندي است كه اداره مالكيت صنعتي براي حمايت از اختراع صادر مي‌كند و دارنده آن مي‌تواند از حقوق انحصاري بهره‌مند شود.

شرایط ثبت اختراع: اختراعي قابل ثبت است كه حاوي ابتكار جديد و داراي كاربرد صنعتي باشد. ابتكار جديد عبارت است از آنچه كه در فن يا صنعت قبلي وجود نداشته و براي دارنده مهارت عادي در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتي‌، اختراعي كاربردي محسوب مي‌شود كه در رشته‌اي از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد. مراد از صنعت‌، معناي گسترده آن است و شامل مواردي نظير صنايع‌دستي‌، كشاورزي‌، ماهيگيري و خدمات نيز مي‌شود. اختراع نباید از مصادیق موارد غیر قابل ثبت مندرج در قانون باشد.

مخترع: شخص یا اشخاص حقیقی است که اختراع را بوجود آورده است، یا به عبارت دیگر اختراع نتیجه فکر، خلاقیت و فعالیت آنها است و به طور مستقل و اصیل سهمی در ایجاد اختراع داشته باشند.

مالک اختراع: یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی که تمام حق بهره برداری از اختراع شامل تولید، فروش، بکارگیری، واردات، لیسانس دهی، واگذاری و ... متعلق به اوست و دیگران بدون کسب مجوز از او حق استفاده و بهره برداری از اختراع را ندارند

تجاری سازی اختراع: منظور از تجاری سازی اختراع هر گونه کسب منفعت مالی و درآمدزایی از اختراع از طریق مشروع و قانونی خواهد بود، مانند تولید و فروش اختراع، سرمایه گذاری مشترک برای تولید، واگذاری حقوق اختراع به غیر و ...

اهداف

  • تبدیل طرح های تحقیقاتی محصول محور اجرایی در دانشگاه به اختراع
  • بررسی طرح های تحقیقاتی جهت شناسایی و استخراج ایده‌های بالقوه‌ دارای قابلیت كاربردی شدن و تبدیل آنها به اختراع
  • پیگیری اخذ گواهی ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی
  • پیگیری اخذ تائیدیه علمی از مراجع معتبر كشوری مانند بنیاد ملی نخبگان، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی كشور و هیات ممیزه وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
  • در اختیار گذاردن امكانات مالی و تجهیزاتی جهت تكمیل مراحل تولید اختراع
  • پیگیری امورتجاری سازی اختراعات ثبت شده از طریق معرفی به مرکز رشد دانشگاه و نیز معرفی به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه جهت انجام امر تولید توسط کارخانجات در ارتباط
  • بهره‌گیری از مشاوره‌ها و حمایتهای حقوقی،علمی و اقتصادی دفتر از آغاز فرایند ثبت ایده تا زمان صنعتی‌سازی محصول
  • برگزاری كارگاه‌های توجیهی جهت ثبت داخلی نوآوری‌ها و اختراعات و نیز انجام ثبت اختراع درخارج از كشور