طراحی سایت
ساختارمرکز-اهداف تاسیس
-بسترسازی برای تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی

-ایجاد زمینه کارآفرینی ،حمایت از نوآوری وخلاقیت نیروهای جوان
-کمک به رونق اقتصاد بومی مبتنی بر فناوری
-اایجاد فضای لازم برای گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش بنیان
-بسترسازی به منظورایجاد فرصتهای شغلی برای جذب کارافرینان ودانش اموختگان دانشگاهی در زمینه های مختلف فناوری قابل عرضه در بازار
-تولید و توسعه محصولات و فرایندهای فناوری قابل عرضه در بازار
-کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش بنیان
-افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهای متکی بر دانش
-افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکتهای فناوری در سطح بین المللی
-حمایت از ایجاد و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط فناوری وحمایت از موسسه ها و شرکتهای تحقیقاتی و مهندسی نواور با هدف توسعه فناوری و کارافرینی
جستجو