تماس با مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ایلام

        Email: htdc@medilam.ac.ir

08433367156 ,08433367155:Tel